Thông báo về việc thông tin về các nội dung trả lời của Lãnh đạo nhà trường trong chương trình “Gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV năm học 2022-2023” diễn ra ngày 22/4/2023

Thông báo về việc thông tin về các nội dung trả lời của Lãnh đạo nhà trường trong chương trình “Gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV năm học 2022-2023” diễn ra ngày 22/4/2023