Thông báo về thời gian đăng ký học phần HKII – Năm học 2023-2024.