Thông báo về thời khóa biểu các môn văn hóa tổ chức giảng dạy cho học sinh trình độ trung cấp khóa tuyển sinh 2022

Thông báo về thời khóa biểu các môn văn hóa tổ chức giảng dạy cho học sinh trình độ trung cấp khóa tuyển sinh 2022